Tag: съдебно решение

Анализ на съдебно решение – брокерски агенции

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ изготвен от СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев относно Решение № 15567/13.12.2018г. по адм.д. № 9458/2017, VІI отд. на ВАС ВАС е сезиран по