Tag: камера

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ                         изготвен от СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев                                       относно Решение № 136/07.01.2019г. по гр.д. № 4857/2017, I г.отд. на ВКС ВКС е