Сдружение ``Правна сигурност на потребителите и личните им данни``

Сдружение “Правна сигурност на потребителите и личните им данни” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за извършване на общественополезна дейност. Сдружението е учредено през 2018 година с основна цел защита интересите на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите. Създването му идва и като отзвук на промените в правната уредба на защитата на личните данни в ЕС, които касаят и потребителите като субекти на данни. Учредителите виждат сериозна необходимост от предоставяне на правна защита и съвети на потребителите в България и сдружението е най-подходящата форма, за да се осъществят целите им.

Екипът на Сдружение “Правна сигурност на потребителите и личните им данни” се състои от доказани в професионалната си сфера юристи, икономисти, журналисти и PR специалисти. Освен качествата им, основен обединителен фактор между тях е чувството за справедливост и стремежът към формиране на активно гражданско общество у нас.

Основните цели и задачи на Сдружението са: оказване на правна помощ и съдействие на потребители, предоставяне на безплатни консултации на потребители, извършване на превантивна дейност по защита на потребители чрез изготвяне на анализи, проучвания и сравнения на стоки и услуги. Важен аспект в работата на Сдружението представлява защитата на потребителските права в ерата на дигиталната икономика, както и защитата на личните им данни, неразривно свързана с прилагането на съвременните технологии.

адв. Ясен Крайчев - Председател