Blog

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

                        изготвен от

СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев

                                      относно

Решение № 136/07.01.2019г. по гр.д. № 4857/2017, I г.отд. на ВКС

ВКС е сезиран по делото като касационна инстанция. Предмет на делото е претенция за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени на ищеца от лице, негов съсед, поставил имитация на видеокамера на видно място. Ищецът твърди, че е претърпял стрес поради факта, че е имал усещането, че съседът му го записва, като по този начин нарушава и конституционната забрана лицата да бъдат записвани, фотографирани и т.н. без изричното им съгласие за това.

Защо случаят представлява интерес и каква е връзката със защитата на личните данни?

В конкретната ситуация става въпрос за претендирано обезщетение за неимуществени вреди. Неимуществените вреди представляват болки и страдания, които едно лице е претърпяло, поради неправомерни действия на друго лице. В случай, че иск за неимуществени(морални) вреди е основателен, съдът присъжда обезщетение по справедливост, като действа по вътрешно убеждение. Извършеното правонарушение в случая е от т.нар. деликти – нарушаване на общата забрана да не се вреди другиму. Режимът на деликтната отговорност е уреден в чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и договорите. Съдът е приел, че ответникът(„съседът”) е навредил на ищеца, като е поставил фалшивата камера, тъй  като по този начин му е създал дискомфорт, стрес, страх и пр. Просто казано, човекът е забелязал охранителната камера на съседа си, предугадил е какъв е обхватът й на заснемане и е установил, че той често попада в „обсега” й. Не е знаел, че камерата е имитация, и се е чувствал притеснен поради факта, че всяко негово действие става достояние на съседа му и се записва.

Има ли нарушение на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни?

Не, тъй като в действителност не са били събирани лични данни. Образът на човек безспорно представлява „лични данни”, но ищецът по делото не е придобил качеството субект на данните, тъй като камерата е бутафорна и реално не е записвала. Респективно, „съседът” не е станал администратор на лични данни(поради същата причина).

А ако камерата беше истинска?

В този случай ситуацията щеше да бъде коренно различна. Щеше да е налице събиране и обработване на лични данни – всеки път, когато ищецът преминава в зоната на обхват на камерата на „съседа”. Оттук нататък навлизаме в много дълга и сложна тема, която не е предмет на тази статия. Други въпроси за личните данни ще бъдат разглеждани в отделни материали.

Какво трябва да знаем като потребители във връзка с казуса от съдебното решение?

На първо място – бутафорните камери се продават вече в доста магазини. Струват около 10 лева, като дори се предлагат в различни форми и модели. Няма да коментираме смисъла от поставянето им и логиката да действат превантивно на евентуални злонамерени лица. Концентрираме се върху евентуалните последици. Както стана ясно, проблем от гледна точка на защитата на личните данни няма да има. Остава гражданскоправният аспект на монтирането на подобно устройство, особено ако е на видно от улица място или пък ако е поставено на граница със съседен имот. В този случай потребител(лице, закупило имитацията на камера), поради външния вид и идеята на играчката, би могъл да привлече вниманието на трети лица, презумиращи, че чрез камерата се събират техни лични данни(образ и евентуално глас). Лица с по-слаба психика и търсещи правата си на първо място биха сезирали Комисия за защита на личните данни. След като длъжностните лица на КЗЛД констатират, че става дума за бутафорна камера, ще приключат проверката без нарушение и последствия. Жалбоподателят обаче би могъл да търси обезщетение на деликтно основание, както е станало в казуса от горецитираното решение. Претенцията ще бъде за обезщетение за претърпян стрес и психически дискомфорт, причинен от лицето, поставило имитационната камера, което чрез действията е възбудило и съзнателно поддържало представа у третото лице, че е записвано и „следено”.

На второ място донякъде куриозният случай е повод за размисъл за всеки потребител. Изключително важно е при покупка на някои категории стоки потребителят да осъзнава последствията от използването им, свързани с личните данни. По-горе обяснихме какви последици може да има монтирането на бутафорна камера. В друга статия ще разгледаме всички аспекти на използването на истински записващи видеокамери. Настрана от това, потребителите биват постоянно записвани в търговските обекти, т.е. стават субекти на данни несъзнателно, дори да са „уведомени” за това със съответните табели/стикери. Тази тема също ще бъде разгледана в отделни статии.