Анализ на Общите условия на верига киносалони Cinema City

Overview


Представяме на Вашето внимание анализ на Общите условия на най-голямата верига киносалони в България – Cinema City. С доклада е запозната и фирмата, стопанисваща търговските обекти. Последвайте и страницата на Сдружението във Фейсбук, за да научавате първи за новите проекти и дейности на екипа ни!

ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА УСЛУГА

изготвено от

СДРУЖЕНИЕ „ПРАВНА СИГУРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ“, ЕИК: 205399039, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” №12, ет. 3, ап. 8 представлявано от Председателя – Ясен Василев Крайчев

относно

Услуги, предоставяни от верига киносалони Синема Сити

 1. Юридическото лице, предоставящо услугите, обект на настоящия анализ, е СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 130573398. Търговецът стопанисва 6 кинокомплекса, намиращи се в 5 от най-големите градове в България – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе. В интернет пространството поддържа сайта https://www.cinemacity.bg/, на който може да бъде намерена информация за предлаганите кинопрожекции, да се закупят билети или да се направи резервация. СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписано в Единния публичен регистър на лицата, осъществяващи показ на филми, поддържан от ИА „Национален филмов център“.

 2. Причината за извършване на настоящото проучване е голямата посещаемост на търговските обекти, стопанисвани от СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, както и големият интерес на потребители от всички възрастови групи и социални прослойки към предлаганите от дружеството услуги. Конкретен повод е достигнала до Сдружение „Правна сигурност на потребителите и личните им данни“ информация за извършена промяна на условията за закупуване на каса на предварително резервирани билети чрез онлайн системата на Синема Сити. В резултат на промяната от тази есен, резервацията бива анулирана 30 минути преди началото на прожекцията на съответния филм, а не както дотогава – 10 минути преди началото й.

 3. Метод на извършване на проучването. От страна на Сдружението бяха направени резервации онлайн, закупени билети на място в кинокомплекса в гр Пловдив, беше извършена проверка и правен анализ на Общите условия, публикувани на сайта на Синема Сити. В резултат на тези действия е формулиран настоящият доклад, като в края му са формулирани препоръки към търговеца, предоставящ услугата. Проучването има за цел информиране на широк кръг потребители, осъществяване на граждански контрол за спазване правата на потребителите, както и даване на предложения за повишаване качеството на услугата.

 4. На сайта https://www.cinemacity.bg/ в раздел „Общи правила“ са публикувани две групи общи условия: „Общи правила за ползване на услугите, предоставяни от Синема Сити“, „Общи условия за онлайн резервация и продажба на билети“, както и т.нар. „4DX правила“. Първите два документа имат юридически характер на договор при общи условия, тъй като обвързват закупуването на билет за кинопрожекция с приемането им. В тях са уредени права и задължения на двете страни – потребителя и търговеца Синема Сити. Общите условия са уредени чл. 16 от Закона за задълженията и договорите, както и в чл. 147а-148 от Закона за защита на потребителите.

  1. Общи правила за ползване на услугите, предоставяни от Синема Сити“. В т. 5 от тази група общи условия е уредено, че със закупуване на билет потребителят се съгласява със същите. Валидността на тази клауза ще бъде коментирана по-долу. Т. 13 урежда взаимоотношенията между търговеца и потребителите в случай на неосъществяване на прожекцията по някаква причина. При такива ситуации Синема Сити по свое усмотрение: връща парите, заплатени за билета, или презаверява билета за същия или друг филм. Тази клауза в частта си за презаверяването на билета считаме за некоректна спрямо потребителите, които съзнателно са избрали именно филма, чиято прожекция са пропуснали по вина на Синема Сити, следователно би следвало да бъдат компенсирани или с връщане на парите, или с презаверяване на билета за филм по избор. Следва да се обърне внимание и на т. 55 от тази група общи условия. В нея е уредена т.нар. подсъдност, т.е. при евентуални спорове компетентен съд да бъде „компетентният български съд в гр. София“. Тази клауза е нищожна и не обвързва потребителите, предвид факта, че в ГПК е уредена изрично подсъдността на потребителските спорове.

  2. Общи условия за онлайн резервация и продажба на билети“. Те касаят резервациите и продажбите на билети чрез интернет, като не изключват приложимостта на общите условия, коментирани в т. 4.1. от настоящото изложение. В тях е уредено, че приемането им от страна на потребителите се изразява и удостоверява чрез маркиране на полета в онлайн системата на сайта на Синема Сити. Т. 17 от тази група общи условия препраща към разпоредбите на ЗЗП, касаещи онлайн търговията, и по-специално – правото на отказ от договор, сключен от разстояние. Коректно търговецът е посочил разпоредбата на чл. 57, т. 12 от ЗЗП, която въвежда изключение за правото на потребителя да се откаже от договора от разстояние, когато същият касае развлекателна услуга с фиксирана дата и час. Т. 22 от общите условия за онлайн резервации на Синема Сити отразяват задължението на потребителя да закупи резервираните си чрез интернет билети не по-късно от 30 минути преди началото на съответната прожекция.

  3. Правилата за 4DX” не притежават белезите на Общи условия на договор. Те съдържат предимно информация за услугата, правила за безопасност и др.

 5. Правен анализ на валидността на общите условия на Синема Сити. На първо място следва да се има предвид споменатата по-горе законова уребда на договорите, сключвани при общи условия. Общото гражданско (ЗЗД) и потребителското (ЗЗП) законодателство са категорични, че общите условия следва да бъдат изрично приети. Нормата е императивна, поради което не може да бъде заобиколена по какъвто и да е договорен път. Съгласието на потребителя за приемане на общи условия не може да бъде валидно изразено чрез закупуването на билета за кинопрожекция. Нито поставянето на табела на видно място пред касите, нито публикуването на уебсайта, може да замести активното изразяване на волята за приемане на общите условия, изискуемо от разпоредбата на чл. 147а, ал. 2 ЗЗП – „съгласието на потребителя с общите условия се удостоверява с неговия подпис“. Нещо повече, нито на самия билет, нито на касовата бележка е отбелязано, че съществуват общи условия, касаещи предоставяната от Синема Сити услуга. На основание изложеното дотук от юридическа гледна точка общите условия не обвързват към настоящия момент потребителите на услуга – извършване на кинопрожекции. По-различна трактовка може да се направи спрямо Общите условия за онлайн резервации и закупуване на билети, както и спрямо потребителите, закупили/резервирали билети чрез сайта на Синема Сити. В процеса на закупуване/резервация потребителят отбелязва в чекбокс, че е запознат и приема общите условия, приложими за дадената услуга. Въпреки че отново не е налице физически подпис, в случая следва да се приеме, че потребителят е коректно уведомен и съгласието му е прието по електронен път.

 6. Изводи и предложения.

  1. За потребителите. В случай, че са закупили билет за кинопрожекция на каса от СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, към настоящия момент потребителите не са обвързани от публикуваните на сайта Общи условия. Те нямат действие спрямо тях, ако не изразят писмено съгласие, или ако не са ги приели при резервация на сайта https://www.cinemacity.bg/. При възникване на правен спор търговецът не може валидно да се позове на Общите условия, ако не е е в състояние да докаже приемането им от страна на конкретния потребител. В тази хипотеза се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите. От правна гледна точка чрез закупуване на билет се сключва договор за предоставяне на услуга, а именно – кинопрожекция. Всички въпроси относно отговорност за вреди, обезщетения, нищожност и пр. се решават по общия гражданскоправен ред, като местната и родова подсъдност се определят по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

  2. За търговеца. Настоящият анализ няма за цел да компрометира по какъвто и да е начин СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Проучването и настоящият доклад са извършени в рамките на правото на Сдружение „Правна сигурност на потребителите и личните им данни“ да извършва анализи на стоки и услуги. Целта е от една страна да се информират потребителите за правата им, а от друга – да се прецени законосъобразността на действията на търговците и да се отправят предложения в тази насока. На база гореизложеното приветстваме Синема Сити за положените усилия в посока информиране на потребителите и предоставяне на качествена услуга. Наред с това следва да бъде отбелязано, че липсата на активно приемане на Общите условия при закупуване на билет директно на каса, би могло да създаде евентуални проблеми. Нещо повече – описаното в Общите условия, че със закупуване на билет, те биват приемани от потребителя, създава предпоставки за въвеждане в заблуждение. Законът за защита на потребителите неслучайно въвежда по-строг режим за приемане на общи условия при потребителските договори. Без съмнение потребителите са чувствителна категория физически лица, предвид многобройността им, както и демографските им признаци като група – лица от различни възрасти, от различни социални прослойки и т.н. Ето защо законодателят е предвидил по-високо ниво на правна защита. Всички търговци следва да се съобразяват с това и да адаптират дейността си по начин, съответстващ на разпоредбите на ЗЗП. Като конкретно предложение относно Общите условия – търговецът би могъл да извърши корекция в т. 5 от Общите правила и условия на Синема Сити, като премахне текста, уреждащ приемането им със закупуването на билет; друг вариант е да бъде въведено писмено приемане на общите условия на каса, преди продажба на билет за потребителите, които нямат онлайн резервация или не са предплатили билета онлайн.

 

С уважение,

Екипът на Сдружение “Правна сигурност на потребителите и личните им данни”Related Case Studies


Сравнение на картите за отстъпка на водещи бензиностанции

Една от основните дейности на Сдружението се състои в изготвянето на анализи на потребителски стоки или услуги. Екипът ни смята, че сравнителният подход е изключително подходящ с оглед прозрачност, безпристрастност и обективност. Ето защо решихме да го използваме за този материал, посветен на картите за отстъпки в бензиностанции. Без съмнение цената и качеството на горивата

VIEW DETAILS